www.www.biurotaxus.pl

OFERTA

Oferujemy us??ugi w zakresie:
   prowadzenia ksi─?g handlowych,
   prowadzenia podatkowych ksi─?g przychodów i rozchodów, rycza??tów,
   prowadzenie rejestrów podatku VAT,
   prowadzenie ewidencji kadrowo-p??acowej
   biuro wspo??pracuje ze specjalist─? w zakresie BHP
Firmom, z ktorymi nawi─???emy wspó??prac─? zapewniamy fachow─?, terminow─? i ??yczliw─? obs??ug─? gwarantuj─?c jednoczesnie zachowanie tajemnicy w pe??nym zakresie spraw zwi─?zanych z prowadzeniem dokumentacji ksi─?gowej oraz danych organizacyjnych klienta.

W ramach prowadzenia ksiegowosci zajmujemy sie dostarczaniem deklaracji podatkowych i ZUS do urz─?dow, pomagamy w przygotowaniu dokumentow zwi─?zanych z rejestracj─? dzialalno??ci gospodarczej.

Przeprowadzamy na ??yczenie naszych klientow analizy przychodów i wydatków zwi─?zanych z wykonywan─? dzia??alno??ci─? gospodarcz─?, pomagamy w przygotowaniu bud??etu oraz zajmujemy si─? jego bie??─?c─? weryfikacj─?.

Zgodnie z zapotrzebowaniem umo??liwiamy zarchiwizowanie wszystkich dokumentów zwi─?zanych z prowadzon─? dzia??alno??ci─? gospodarcz─?.

 
wysuwanyBox

Biuro Rachunkowe TAXUS Ewa Drewniak
42-600 Tarnowskie Gˇry, ul. Gˇrnicza 42
Tel. (32) 769-06-70
Fax (32) 769-06-71
ING BSK S.A. o/Tarnowskie Gˇry

31 1050 1386 1000 0092 0538 6080

Ewa Drewniak
Tel.: +48 502-156-286
e-mail: taxus.ed@wp.pl

El?bieta Filip
e-mail: taxus.ef@wp.pl

 Powered by: www.cdx.pl